Positiivinen luottotietorekisteri – kuluttajan ja lainanhakijan tietopaketti

Positiivinen luottotietorekisteri on tulossa

Uuden, innovatiivisen positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto merkitsee merkittävää askelta kohti entistä vastuullisempaa lainanantoa ja kuluttajien taloudellisen hyvinvoinnin edistämistä. Tämän rekisterin avulla luotonantajat voivat nyt reaaliaikaisesti saada kattavan kuvan lainanhakijoiden taloudellisesta tilanteesta, mukaan lukien heidän olemassa olevat velkansa ja tulotiedot. Tämä mahdollistaa tarkemman arvioinnin lainanhakijan maksukyvystä, vähentäen siten kotitalouksien ylivelkaantumisen riskiä.

Ensimmäisessä vaiheessaan positiiviseen luottotietorekisteriin, jota ylläpitää verohallinnon tulorekisteriyksikkö, kerätään laaja-alaisesti tietoa niin kuluttajaluottojen kuin tulojenkin osalta. Tämä uusi rekisteri tarjoaa myös kuluttajille mahdollisuuden seurata omia luotto- ja tuloja koskevia tietojaan, edistäen läpinäkyvyyttä ja taloudellista itsehallintaa.

Laki positiivisesta luottotietorekisteristä

Uusi laki positiivisesta luottotietorekisteristä, numero 739/2022, on merkittävä edistysaskel Suomen luottomarkkinoiden sääntelyssä ja kuluttajansuojassa. Tämä lainsäädäntö perustaa valtakunnallisen luottotietorekisterin, jonka päätavoitteena on luotonantotietojen saatavuuden parantaminen ja ylivelkaantumisen ehkäiseminen. Lain ensisijaisena tavoitteena on tarjota luotonantajille ja muille toimijoille ajantasaiset ja kattavat tiedot yksilöiden luottotiedoista, jotta voidaan tehdä tarkempia arviointeja luottokelpoisuudesta.

Lain 1 § mukaan positiivinen luottotietorekisteri on suunniteltu olemaan keskeinen väline luotettavien luottotietojen keräämisessä ja jakamisessa. Tämän avulla pyritään sekä torjumaan ylivelkaantumista että parantamaan yksilöiden mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan tehokkaammin. Rekisteri tarjoaa myös arvokkaita tietoja luottomarkkinoiden toiminnasta, mikä auttaa seurannassa ja valvonnassa, tukien näin rahoitusvakautta.

Tämä laki edellyttää, että luotonantajat ja muut asianomaiset tahot ilmoittavat luottotietonsa rekisteriin, ja samalla se antaa yksilöille oikeuden tarkastella omia tietojaan. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja auttaa kuluttajia tekemään tietoisempia taloudellisia päätöksiä. Kokonaisuudessaan laki positiivisesta luottotietorekisteristä on tärkeä askel kohti vastuullisempaa lainanantoa ja taloudellista kestävyyttä Suomessa.

Miksi positiivinen luottotietorekisteri perustettiin?

Perustelu positiivisen luottotietorekisterin luomiselle Suomessa kumpuaa syvästä tarpeesta puuttua kotitalouksien ylivelkaantumisen kasvavaan ongelmaan. Aloite sai konkreettisen muodon, kun hallitus toi eduskuntaan lakiehdotuksen tästä uudesta rekisteristä, jonka on määrä astua voimaan elokuussa 2022 ja tulla käyttöön keväällä 2024. Positiivisen luottorekisterin tarkoituksena on tarjota luotonantajille ja muille rahoitusalan toimijoille tarkempaa ja kokonaisvaltaisempaa tietoa yksilöiden taloudellisesta tilanteesta. Tämän avulla voidaan tehdä vastuullisempia luotonantopäätöksiä ja vähentää ylivelkaantumisen riskiä.

Positiivinen luottotietorekisteri erottuu siinä, että se sisältää paitsi negatiiviset myös positiiviset luottotiedot, kuten lainojen määrät ja maksuhistorian, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisemman kuvan yksilön taloudellisesta tilanteesta. Tämä lähestymistapa on jo käytössä useissa Euroopan maissa, ja kokemukset ovat osoittaneet sen olevan tehokas keino ylivelkaantumisen hillitsemisessä.

Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto: Aikataulu ja vaiheet

Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto Suomessa tapahtuu vaiheittain, tarjoten selkeän aikataulun sekä luotonantajille että kuluttajille. Ensimmäisessä vaiheessa, joka alkaa 1.2.2024, rekisteriin lisätään kuluttajaluottojen tiedot, ja luotonantajat voivat alkaa ilmoittaa sekä hakea näitä tietoja 1.4.2024 lähtien. Tämä ensimmäinen askel keskittyy kuluttajien luottoihin, tehostaen näin lainanhakuprosessia ja lisäten läpinäkyvyyttä.

Toisessa vaiheessa, joka käynnistyy 1.12.2025, rekisteri laajenee kattamaan myös muut yksityishenkilöille myönnetyt luotot. Tämän vaiheen tiedot tulevat luotonantajien ja kuluttajien saataville 1.4.2026, edelleen parantaen luotonannon ja taloudellisen päätöksenteon perustaa.

Mitä hyötyä positiivisesta luottotietorekisteristä on?

Miten positiivinen luottotietorekisteri toimii?

Positiivinen luottotietorekisteri on innovatiivinen ratkaisu, joka on suunniteltu parantamaan luotonantoprosesseja ja auttamaan ehkäisemään kotitalouksien ylivelkaantumista. Tämä uusi rekisteri tarjoaa luotonantajille mahdollisuuden saada ajantasainen ja kattava kuva lainanhakijoiden taloudellisesta tilanteesta, mukaan lukien tiedot olemassa olevista luotoista ja niiden muutoksista, kuten lyhennyksistä ja sopimusten päivityksistä.

Luotonantajien ja lainanhakijoiden uusi työkalu: positiivinen luottotietorekisteri

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, luotonantajan on nyt mahdollista ja velvollista tarkastaa hakijan luottokelpoisuus tätä tarkoitusta varten perustetusta positiivisesta luottotietorekisteristä. Rekisteristä saatava luottotietorekisteriote sisältää paitsi henkilön luottojen tiedot, myös tiedot hänen tuloistaan, tarjoten näin luotonantajalle kattavan näkymän hakijan maksukykyyn.

Kuluttajan kontrolli ja viranomaisten valvonta positiivisessa luottotietorekisterissä

Yksityishenkilöillä on myös mahdollisuus seurata omia luottotietojaan rekisterissä ja asettaa tarvittaessa vapaaehtoinen luottokielto, mikä lisää kuluttajan kontrollia omiin talousasioihinsa. Tämä tehdään helpoksi rekisteriin suunnitellun sähköisen asiointipalvelun avulla, joka mahdollistaa omien tietojen hallinnan vaivattomasti ja maksutta.

Lisäksi positiivinen luottotietorekisteri palvelee myös laajempaa yhteiskunnallista etua, sillä tietyt viranomaiset, kuten Finanssivalvonta ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto, saavat lain mukaan käyttöönsä rekisterin tietoja omien tehtäviensä hoitamiseen. Tämä auttaa valvomaan luottomarkkinoiden terveyttä ja edistämään rahoitusvakautta.

Kokonaisuudessaan positiivinen luottotietorekisteri on merkittävä askel kohti avoimempia, reilumpia ja vastuullisempia luottomarkkinoita, joiden tavoitteena on turvata yksilöiden taloudellinen hyvinvointi ja estää ylivelkaantumisen kasvu.

Lähde: Verohallinnon verkkosivut

Mitä tietoja positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan?

Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan monenlaisia tärkeitä tietoja, jotka auttavat luotonantajia arvioimaan lainanhakijoiden luottokelpoisuutta entistä tarkemmin. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin sisällytetään kaikenlaiset yksityishenkilöille myönnetyt kuluttajaluotot. Näihin kuuluvat esimerkiksi asuntolainat, opintolainat, sekä vakuudettomat ja vakuudelliset kulutusluotot. Lisäksi rekisteriin merkitään luottokortit, osamaksusopimukset ja leasingluotot. Erityisen merkittävää on, että rekisteriin lisätään myös tiedot niistä henkilöistä, jotka toimivat jonkun toisen lainan takaajina.

Tärkeää on, että positiivisessa luottotietorekisterissä näkyvät vain ne luotot, jotka ovat tällä hetkellä voimassa. Jos olet esimerkiksi jo suorittanut opintolainasi täysin, sitä ei enää rekisterissä näy. Tämä pitää rekisterin tiedot ajantasaisina ja relevantteina.

Toisessa vaiheessa rekisteri laajenee kattamaan yksityishenkilöiden muut luotot, kuten ne, joita yksityiset elinkeinoharjoittajat ovat ottaneet liiketoimintaansa varten.

Tulotiedot ovat myös keskeinen osa positiivista luottotietorekisteriä. Rekisteriin kerätään tulorekisteristä löytyvät tiedot, kuten palkat, eläkkeet ja erilaiset etuudet. Nämä tiedot ovat avainasemassa, kun luotonantajat arvioivat hakijoiden maksukykyä. Huomionarvoista on, että rekisterissä ei näy yksityishenkilöiden pääomatulot, kuten sijoitusten tuotot tai vuokratulot, jotka voivat myös vaikuttaa henkilön taloudelliseen tilanteeseen.

Helpottuuko vai vaikeutuuko lainansaanti positiivisen luottotietorekisterin myötä?

Positiivisen luottorekisterin käyttöönotto on herättänyt keskustelua lainansaannin helpottumisesta ja vaikeutumisesta. Tämä uusi rekisteri tuo mukanaan merkittäviä muutoksia siihen, miten lainanhakuprosessi toimii sekä lainanhakijoiden että luotonantajien näkökulmasta.

Lainanhakuprosessin muutos positiivisen luottotietorekisterin myötä

Aiemmin lainanhakijat ovat joutuneet toimittamaan luotonantajalle erilaisia dokumentteja, kuten tulotietoja ja tietoja muista luotoista. Positiivisen luottotietorekisterin myötä tämä prosessi yksinkertaistuu merkittävästi, sillä luotonantajat saavat tarvittavat tiedot suoraan rekisteristä. Tämä ei ainoastaan nopeuta lainanhakuprosessia, vaan tekee siitä myös virheettömämmän ja vaivattomamman lainanhakijalle, sillä itse lainahakemuksen täyttäminen helpottuu huomattavasti.

Toisaalta, rekisterin tarjoama lähes reaaliaikainen näkymä lainanhakijan taloudelliseen tilanteeseen, mukaan lukien velat ja tulot, mahdollistaa tarkemman ja nopeamman arvioinnin hakijan maksukyvystä. Tämä voi joissain tapauksissa vaikeuttaa lainansaantia niille, jotka arvioidaan maksukyvyltään riskialttiiksi. Toisin sanoen, vaikka rekisteri helpottaa lainanhakuprosessia yleisesti, se voi tiukentaa lainan saantiehtoja tietyille kuluttajille, jotka voivat joutua kohtaamaan kovempia lainaehtoja tai jopa hylkäyksiä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto muuttaa lainansaantiprosessia monella tavalla. Se tarjoaa läpinäkyvämmän ja tehokkaamman tavan hallita luottojen myöntämistä, mikä puolestaan voi auttaa ehkäisemään ylivelkaantumista. Rekisteri tekee lainanhakemisesta helpompaa ja sujuvampaa, mutta samalla se voi asettaa tiukempia vaatimuksia lainanhakijoiden taloudelliselle tilanteelle.

Verohallinnon tulorekisteriyksikkö hallinnoi rekisteriä

Positiivisen luottorekisterin hyödyt kuluttajalle

Yhdistelylainan hakeminen helpottuu: lainojen-yhdistäminen.fi palvelun hyödyntäminen

Marko on vuosien varrella kerryttänyt useita pieniä luottoja ja luottokorttivelkoja, joiden hallinta on alkanut käydä työlääksi. Hän päättää hakea yhdistelylainaa lainojen-yhdistäminen.fi -palvelusta, jotta voisi maksaa pois olemassa olevat velkansa ja yksinkertaistaa taloudellista tilannettaan. Aikaisemmin lainanhakuprosessi olisi vaatinut Markolta monien eri dokumenttien toimittamista: palkkalaskelmat, tiliotteet ja tiedot kaikista voimassa olevista veloista.

Positiivisen luottotietorekisterin ansiosta tämä prosessi on nyt paljon suoraviivaisempi. Markon ei tarvitse toimittaa kaikkia näitä tietoja erikseen, sillä lainojen-yhdistäminen.fi -palvelu pystyy tarkistamaan hänen tulonsa ja olemassa olevat velkansa suoraan rekisteristä. Tämä tekee lainahakemuksesta paitsi helpomman täyttää, myös nopeuttaa lainapäätöksen saamista.

Luottotietojen suojaaminen: Luottokiellon asettaminen identiteettivarkauden torjumiseksi

Elina on kuullut kauhutarinoita identiteettivarkauksista ja niiden aiheuttamista ongelmista. Halutessaan suojautua tällaisilta riskeiltä hän päättää käyttää positiivisen luottotietorekisterin tarjoamaa mahdollisuutta asettaa itselleen luottokielto. Tämä tarkoittaa, että ilman Elinan suoraa hyväksyntää kukaan ei voi ottaa luottoa hänen nimissään.

Prosessi on tehty erittäin käyttäjäystävälliseksi: Elina kirjautuu sisään rekisterin sähköiseen asiointipalveluun, tarkistaa ensin omat luottotietonsa varmistaakseen, että kaikki on kunnossa, ja aktivoi sitten luottokiellon muutamalla klikkauksella. Tämä lisäsuojatoimenpide tuo Elinalle mielenrauhaa, tietäen että hänen taloudellinen identiteettinsä on nyt entistä paremmin suojattu. Lisäksi, jos Elina tulevaisuudessa tarvitsee uutta luottoa, hän voi yhtä helposti poistaa kiellon ja sallia luotonmyönnön.